Algemene voorwaarden

Stand: Maart 2024

1. Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden (hierna "AV" genoemd) zijn van toepassing op alle rechtshandelingen die via de webshop www.galaxus.be (hierna "webshop" genoemd) worden verricht. Deze AV vormen bijgevolg een integraal bestanddeel van alle overeenkomsten die tot stand komen tussen Galaxus Deutschland GmbH (hierna "Galaxus Deutschland" genoemd) en de klant met betrekking tot de door Galaxus Deutschland aangeboden levering of dienstverlening. Voorwaarden van de klant die in strijd zijn met of afwijken van deze AV worden niet aanvaard.

Galaxus Deutschland behoudt zich het recht voor deze AV op elk moment te wijzigen. In elk geval is de versie van de AV van toepassing die geldt op het ogenblik van de bestelling.

2. Assortiment van de goederen en diensten in de webshop

Het assortiment en omschrijving van de goederen en diensten in de webshop is uitsluitend gericht op klanten met een  afleveradres in België; het assortiment en de omschrijving van louter digitale inhoud en diensten is uitsluitend gericht op klanten met woonplaats in België. Een afwijkend factuuradres is mogelijk. Voor goederen die door eigen tussenkomst naar derde landen worden verzonden, biedt Galaxus Deutschland geen teruggaaf van btw aan.

De assortimenten en hun omschrijving gelden zolang het goed via de zoekmachine in de webshop gevonden kan worden en/of zolang de voorraad strekt.

3. Totstandkoming van de overeenkomst

Door het plaatsen van een bestelling via het winkelmandje van de webshop doet de klant een aanbod aan Galaxus Deutschland om de inhoud van het winkelmandje te kopen. De ontvangst van de bestelling wordt door Galaxus Deutschland met een automatische e-mail aan de klant bevestigd (ontvangstbevestiging). Deze ontvangstbevestiging geldt niet als aanvaarding van het aanbod van de klant, maar bevestigt uitsluitend de ontvangst en de verdere verwerking van het aanbod door Galaxus Deutschland.

De overeenkomst tussen Galaxus Deutschland en de klant komt tot stand op het ogenblik van de verzendbevestiging van de goederen. Indien er uitzonderlijk geen verzendbevestiging wordt ontvangen, komt een overeenkomst uiterlijk tot stand bij ontvangst van de goederen door de klant. Indien goederen uit een bestelprocedure van de klant afzonderlijk worden verzonden, komt een koopovereenkomst tot stand tussen Galaxus Deutschland en de klant met elke verzendbevestiging, respectievelijk met de dienovereenkomstige ontvangst van de afzonderlijke goederen. Galaxus Deutschland is gerechtigd tot deelleveringen, tenzij deze een onredelijk nadeel voor de klant opleveren.

Onverminderd het herroepingsrecht overeenkomstig artikel 4 kan de klant zijn bestelling van een goed op elk moment kosteloos annuleren voordat de bijbehorende verzendbevestiging wordt verzonden.

Voor alle bestellingen van producten waarvoor een minimumleeftijd van 18 jaar geldt (met name alcohol- en tabaksproducten), bevestigt de klant met de bestelling dat hij aan deze wettelijke bepalingen voldoet.

Bestellingen buiten de gebruikelijke huishoudelijke hoeveelheden kunnen zonder rechtvaardiging worden geweigerd.

4. Herroepingsrecht van de consument

Klanten die als consument in de zin van de wettelijke definitie een bestelling bij Galaxus Deutschland plaatsen, hebben recht op het wettelijke herroepingsrecht van de consument overeenkomstig de onderstaande paragrafen 4.1 tot 4.3.

4.1. Herroepen van uw bestelling

Wettelijke bepalingen omtrent het herroepingsrecht

Herroepingsrecht

U heeft het recht deze overeenkomst te herroepen binnen 14 dagen zonder opgave van redenen.

De herroepingstermijn bedraagt:

 1. 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de goederen fysiek in bezit gekregen heeft, en; 
 2. in geval van een overeenkomst die betrekking heeft op meerdere goederen die de consument in het kader van dezelfde bestelling heeft besteld en die afzonderlijk worden geleverd: 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit gekregen heeft, en;
 3. in geval van een overeenkomst die betrekking heeft op de levering van een artikel in verschillende deelleveringen of onderdelen: 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste deellevering of het laatste onderdeel fysiek in bezit gekregen heeft.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons:

Galaxus Deutschland GmbH
Schützenstrasse  5
22761 Hamburg

+49 (0)40 334 614 747

galaxus@galaxus.be

via een ondubbelzinnige verklaring (bijv. in een brief per post of per e-mail) op de hoogte brengen van uw beslissing deze overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor het bijgevoegde modelformulier voor herroeping gebruiken, maar u bent hiertoe niet verplicht.

U kunt het modelformulier voor herroeping of een andere ondubbelzinnige verklaring ook elektronisch invullen en opsturen via onze website www.galaxus.be (in uw persoonlijk klantenprofiel of het modelformulier voor herroeping via pdf-download). Als u van deze mogelijkheid gebruik maakt, zullen wij u onverwijld (bijv. per e-mail) een ontvangstbevestiging van deze herroeping sturen.

Om de herroepingstermijn na te leven, volstaat het dat u de mededeling over de uitoefening van het herroepingsrecht verzendt voordat de herroepingstermijn is verstreken.

4.2. Gevolgen van de wettelijke herroeping

Als u deze overeenkomst herroept, dienen wij u alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van de meerkosten die voortvloeien ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons aangeboden goedkoopste standaard levering), onverwijld en uiterlijk binnen een termijn van 14 dagen na de dag waarop wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, terug te betalen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in ieder geval worden u voor deze terugbetaling geen kosten in rekening gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling, hetzij totdat wij de goederen hebben teruggekregen, hetzij totdat u het bewijs heeft geleverd dat u de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

U dient de goederen onverwijld en in elk geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u ons de herroeping van deze overeenkomst heeft meegedeeld, terug te zenden of te overhandigen aan ons of aan Galaxus Deutschland GmbH, Hans-Günther-Sohl-Straße 2-4, 47807 Krefeld. De termijn wordt geacht te zijn nageleefd als u de artikelen terugzendt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. Wij zullen de kosten voor het terugzenden van de goederen voor onze rekening nemen.

U bent slechts aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen, indien deze waardevermindering het gevolg is van een behandeling die verder gaat dan het vaststellen van de aard, de kenmerken en de werking van de goederen. 

4.3. Uitzonderingen op het herroepingsrecht

Het herroepingsrecht is niet van toepassing op overeenkomsten:

 • voor de levering van goederen die niet geprefabriceerd zijn en waarvan voor de vervaardiging een individuele keuze of beslissing van de consument doorslaggevend is, of die eenduidig zijn afgestemd op de persoonlijke specificaties van de consument,
 • voor de levering van goederen die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid,
 • voor de levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken,
 • voor de levering van goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten,
 • voor de levering van alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar die ten vroegste 30 dagen na het sluiten van de overeenkomst kunnen worden geleverd en waarvan de werkelijke marktwaarde afhankelijk is van schommelingen op de markt waarop de onderneming geen invloed heeft,
 • voor de levering van verzegelde audio- en verzegelde video-opnamen en verzegelde computerprogrammatuur waarvan de verzegeling na levering is verbroken,
 • de levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, als de uitvoering is begonnen en, ingeval de overeenkomst voor de consument een betalingsverplichting inhoudt, wanneer de consument vooraf uitdrukkelijk heeft ingestemd met de aanvang van de uitvoering tijdens de herroepingstermijn en erkend heeft dat hij daarmee zijn herroepingsrecht verliest, en,
 • voor de levering van kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van overeenkomsten voor een abonnement.

4.4. Conventioneel herroepingsrecht

Naast het wettelijke herroepingsrecht van de consument verleent Galaxus Deutschland alle klanten een conventioneel herroepingsrecht van in totaal 30 dagen vanaf ontvangst van de goederen. Dit conventioneel herroepingsrecht beperkt op geen enkele wijze de wettelijke rechten van de consument en in het bijzonder evenmin het hierboven omschreven wettelijk herroepingsrecht. De herroepingsrichtlijnen van Galaxus Deutschland zijn van toepassing op het terugzenden van goederen op basis van dit conventioneel herroepingsrecht. 

5. Termijnen 

Ofwel wordt de klant een voorlopige leveringsdatum meegedeeld met de ontvangstbevestiging, ofwel wordt er met de klant contact opgenomen en een individuele leveringsdatum overeengekomen. Galaxus Deutschland hecht veel belang aan het verstrekken van actuele en nauwkeurige informatie in de webshop over beschikbaarheid en de leveringstermijnen. Vertragingen in de levering kunnen echter voorkomen, in het bijzonder als gevolg van knelpunten in de productie of levering. Alle informatie over beschikbaarheid en leveringstermijnen maakt derhalve geen bindende of gegarandeerde verzend- of leveringsdata uit, tenzij dit uitdrukkelijk als bindende leveringsdatum is aangegeven in de verzendopties van het betreffende goed.

Het optreden van een vertraging in de levering wordt vastgesteld volgens de wettelijke bepalingen ter zake, waarbij in elk geval een ingebrekestelling door de klant vereist is.

6. Levering, verzending

Bij goederen en diensten van Galaxus Deutschland beschikt de klant over alle leverings- en afhaalopties (in voorkomend geval ook via het downloaden van digitale inhoud) die in de webshop onder de rubriek "Levering en afhaling" zijn aangegeven. 

Indien aan een bepaalde leveringsoptie kosten zijn verbonden, wordt dit aan de klant meegedeeld in het overzicht van de bestelling.

Indien beschikbaar, kan Galaxus Deutschland de klant de mogelijkheid bieden om tegen betaling van een toeslag te kiezen voor een levering waarbij de CO2-uitstoot (CO2-voetdruk) die in de waardeketen (van productie tot levering aan de klant) wordt gegenereerd, geheel of gedeeltelijk wordt gecompenseerd door Galaxus Deutschland. De kosten van deze CO2-gecompenseerde levering bedragen maximaal 5% van de waarde van de artikelen van desbetreffende bestelling. Indien deze leveringsoptie beschikbaar is, wordt dit in het besteloverzicht aan de klant meegedeeld, samen met de leveringskosten die in het concrete geval worden aangerekend. Galaxus Deutschland zal de leveringskosten die ontstaan wanneer voor deze leveringsoptie wordt gekozen, voor zover deze de kosten van de goedkoopste standaardlevering overschrijden, integraal overdragen aan aanbieders die hiermee geselecteerde milieuprojecten ondersteunen. De kosten van de CO2-gecompenseerde levering zijn enkel verschuldigd indien de koopovereenkomst rechtsgeldig tot stand komt, maar worden niet terugbetaald indien er beroep wordt gedaan op het conventioneel herroepingsrecht overeenkomstig artikel 4, vierde lid van deze AV of indien het wettelijke herroepingsrecht wordt uitgeoefend overeenkomstig § 357, lid 2, in 2 BGB of het Duits Burgerlijk Wetboek. Galaxus Deutschland is niet aansprakelijk voor de juistheid van de berekening van de CO2-voetafdruk en de leveringskosten, noch voor aanvullende informatie en garanties die door de betreffende transportdienstverlener of aanbieders worden verstrekt.

Het afleveradres van de klant moet in België liggen en gemakkelijk per vrachtwagen bereikbaar zijn. Indien dit niet het geval is, draagt de klant de eventuele meerkosten.

Pakketgoederen worden altijd uitsluitend tot aan de voordeur bezorgd. In het geval van palletgoederen geschiedt de levering in het algemeen op de plaats van gebruik en ten minste tot aan de stoeprand. In voorkomend geval dient de klant ervoor te zorgen dat de toegang tot de plaats van gebruik mogelijk en gewaarborgd is. De klant moet nagaan of het goed door alle toegangen past (bv. trap, deuren, enz.). Indien het goed niet naar de plaats van gebruik kan worden vervoerd, komen de daaraan verbonden meerkosten voor rekening van de klant.

Indien de klant de bestelde goederen niet in ontvangst neemt op de leveringsdatum, hoewel de leveringsdatum was overeengekomen of met inachtneming van een redelijke termijn was aangekondigd, of indien de levering niet mogelijk is omdat de goederen niet door de toegangen passen, draagt de klant de kosten die voortvloeien uit deze mislukte leverpoging. 

7. Productafbeeldingen en prijzen

Afbeeldingen van goederen in advertenties, brochures, webshop, enz. dienen louter ter illustratie en zijn niet bindend.

Alle in de webshop gepubliceerde koopprijzen zijn definitief en inclusief alle belastingen (inzonderheid de btw). Enige bijkomende bestelde diensten waarvoor meerkosten in rekening worden gebracht, zoals bijvoorbeeld montage, verwijdering, enz., worden afzonderlijk vermeld in het winkelmandje en op de factuur.

Ondanks de grootste inspanningen en controle, kan het gebeuren dat de prijs van een bepaald goed per vergissing fout staat aangeduid. Galaxus Deutschland controleert regelmatig de prijzen die in de webshop worden vermeld. Indien deze controle een fout in de prijsaanduiding aan het licht brengt en indien de werkelijke koopprijs hoger is dan de in de webshop weergegeven koopprijs, dan wordt de klant hiervan onmiddellijk op de hoogte gebracht. Indien de overeenkomst op dat ogenblik nog niet tot stand is gekomen, kan de klant beslissen of hij de bestelling handhaaft tegen de correcte koopprijs, dan wel annuleert.

Gezien de omvang en de snelheid waarmee bestellingen worden verwerkt, wordt de klant erop gewezen dat het niet kan worden uitgesloten dat foutieve prijsinformatie pas wordt ontdekt nadat de overeenkomst tot stand is gekomen, d.w.z. na ontvangst van een verzendbevestiging of na levering van de goederen. In dergelijke gevallen behoudt Galaxus Deutschland zich alle rechten voor om de overeenkomst te betwisten overeenkomstig de wettelijke bepalingen. 

8. Betalingsmodaliteiten, eigendomsvoorbehoud

De klant kan gebruik maken van de betaalmiddelen die in de webshop onder "Betalingsmogelijkheden" worden aangeboden.

De goederen blijven eigendom van Galaxus Deutschland GmbH tot aan de volledige betaling van de koopprijs.

9. Garanties en beperking van aansprakelijkheid

9.1 Algemene bepalingen

De klant heeft recht op de wettelijke waarborg voor conformiteit van goederen.

Indien de uitvoering heeft plaatsgevonden door middel van een vervangende levering, dient de klant het oorspronkelijke goed uiterlijk binnen 30 dagen terug te zenden naar Galaxus Deutschland, op kosten van Galaxus Deutschland. De terugzending van de gebrekkige goederen verloopt in overeenstemming met de wettelijke bepalingen. Galaxus Deutschland behoudt zich het recht voor om desgevallend schadevergoeding te vorderen.

Bij de aankoop van goederen met digitale elementen, worden de desbetreffende digitale inhoud of diensten niet door Galaxus Deutschland, maar door de betrokken fabrikant ter beschikking gesteld. Galaxus Deutschland is hiertoe ook niet gehouden tegenover consumenten. 

Galaxus Deutschland is aansprakelijk voor haar opzet, haar grove schuld of voor die van haar lasthebber of aangestelde. Daarenboven is Galaxus Deutschland aansprakelijk voor gewone nalatigheid voor zover deze betrekking heeft op een essentiële verbintenis, d.w.z. een verbintenis waarvan de nakoming van doorslaggevend belang is voor de behoorlijke uitvoering van de overeenkomst, en waarvan de klant redelijkerwijs verwacht en mag verwachten dat deze verbintenis zal worden nagekomen. Schadevergoeding wegens schending van een essentiële verbintenis is beperkt tot de voorzienbare, typisch voorkomende schade.

In alle andere gevallen is de aansprakelijkheid van Galaxus Deutschland uitgesloten. Voor zover de aansprakelijkheid van Galaxus Deutschland uitgesloten of beperkt is, geldt dit ook voor de persoonlijke aansprakelijkheid van haar werknemers, lasthebbers en aangestelden.

Bovenstaande aansprakelijkheidsbeperking geldt niet in het geval van lichamelijke schade, gezondheidsschade en overlijden, in geval van gebreken waarvoor een garantie op de kwaliteit van het betreffende goed is verleend of in geval van het bedrieglijk verzwijgen van gebreken.

De aansprakelijkheid overeenkomstig de toepasselijke bepalingen omtrent Productaansprakelijkheid blijft onverlet.

Eventuele fabrieksgaranties zijn uitsluitend onderworpen aan de voorwaarden van de fabrikant en vormen geen grondslag voor aanspraken van de klant jegens Galaxus Deutschland. Dit geldt ook als Galaxus Deutschland ondersteuning biedt bij de afwikkeling van zulke aanvragen tot garantie.

9.2 Bijzondere bepalingen voor tweedehandsartikelen 

Reeds afgeprijsde goederen die in de webshop als "tweedehands + gekeurd", "zo goed als nieuw + gekeurd ", of "opgeknapt" (hierna: tweedehandsgoederen) worden aangeduid, kunnen gebruikssporen, door vroeger gebruik veroorzaakte bevuilingen, kleinere gebreken die het normale gebruik niet of slechts in geringe mate beperken, defecten of gebruiksbeperkingen en soortgelijke beperkingen eigen aan tweedehandsgoederen, vertonen. Deze beperkingen zijn telkens vermeld in de bijhorende artikelspecificaties, en beantwoorden aldus aan de subjectieve vereisten in de zin van het garantierecht. Om misverstanden te vermijden, dient de klant desbetreffende artikelspecificaties zorgvuldig te raadplegen alvorens tweedehandsgoederen te bestellen. 

10. Bijkomende aansprakelijkheidsbeperkingen

De aansprakelijkheidsbeperkingen die onder deze link beschikbaar zijn, blijven van toepassing.

11. Rechtskeuze en forumkeuze, salvatorische clausule, commerciële geste

Op de rechtsverhouding tussen Galaxus Deutschland en de klant is uitsluitend het materiële Duitse recht van toepassing. Voorts zijn de dwingende bepalingen van het recht van het land waar de klant zijn gewone verblijfplaats heeft van toepassing, indien de klant een koopovereenkomst sluit die geen verband houdt met zijn beroeps- of bedrijfsactiviteit (consumentenovereenkomst).

Indien de klant een onderneming is in de zin van het Duitse Wetboek van Koophandel (HGB), een publiekrechtelijke rechtspersoon of een publiekrechtelijk speciaal fonds, is Hamburg de bevoegde rechtbank voor alle geschillen, met inbegrip van de grensoverschrijdende geschillen, die rechtstreeks of onrechtstreeks uit deze contractuele relatie voortvloeien. Galaxus Deutschland heeft echter ook het recht een vordering in te stellen bij de algemeen bevoegde rechtbank van de klant. 

Wij zijn niet bereid noch verplicht deel te nemen aan procedures voor alternatieve beslechting van consumentengeschillen. 

De eventuele ongeldigheid van afzonderlijke contractuele bepalingen tast de geldigheid van de andere bepalingen van de overeenkomst niet aan. 

Indien de klant deze Algemene Voorwaarden schendt en Galaxus Deutschland hiertegen niet onmiddellijk optreedt, houdt dit in geen enkel geval een afstand van recht in, doch hoogstens een commerciële geste. Galaxus Deutschland blijft aldus gerechtigd om in geval van een nieuwe schending al haar rechten ten aanzien van de klant te doen gelden.